Zeynəb Xanlarova ilə oxumaqdan imtina etdi, yoldaşı ilə 55 il nikahsız yaşadı, qızının dəfninə getmədi


Kriminal 15 Noy 2020 14:30:00 104 0

Zeynəb Xanlarova ilə oxumaqdan imtina etdi, yoldaşı ilə 55 il nikahsız yaşadı, qızının dəfninə getmədi

Son.az Kulis.az -a istinadən Xalq artisti, xanəndə İslam Rzayev haqqında maraqlı faktları təqdim edir.

İslam Tapdıq oğlu Rzayev 11 noyabr 1934-cü ildə Füzuli rayonunun Sərdarlı kəndində dünyaya gəlib. Ailədə iki bacı, bir qardaş olublar. Onların atası II Dünya müharibəsinə yollanır və geri qayıtmır. Anası Nabat xanım üç uşağı tək böyütmək məcburiyyətində qalır.

***

İslam Rzayev xatirələrində deyir ki, sonralar qastrola getdiyi ölkələrdə geri qayıtmayan atasını axtarırmış.

***

Musiqiyə uşaq yaşlarından marağı olan İslam Rzayevin səsini ilk dəfə kəşf edən bibisi Nisə xanım olur. Nisə xanım öz dövründə təşkilatçılığı, müasirliyi ilə seçilən qadınlarından olub. Günlərin birində bibisi onu Seyid Şuşinskinin yanına aparır. Seyid Şuşinski onun səsinə qulaq asandan sonra məsləhət görür ki, İslam Bakıda musiqi təhsili alsın.

İslam Rzayev müsahibələrində bu haqda deyir:

"İn­di­ki ki­mi ya­dım­da­dır, us­tad dəh­liz­də otu­rub qəl­yan çə­kir­di. Qa­ba­ğın­da çay. Ya­xın­la­şan­da dur­du aya­ğa. Mən də bil­mi­rəm bu kim­dir. Sən de­mə bu bö­yük xa­nən­də Se­yid Şu­şinski imiş... Üzü­nü ma­ma­ma tu­tub çox bö­yük hör­mət­lə "ay Ni­sə xa­nım, xoş gəl­mi­si­niz, xoş gəl­mi­si­niz. Siz ha­ra, bu­ra ha­ra? Nə yax­şı gəl­mi­si­niz..." - de­yə gö­rüş­dü. Bun­lar çox meh­ri­ban hal-əh­val tut­du­lar. Otur­duq, bi­zə də çay gə­tir­di­lər. Or­dan-bur­dan, xü­su­si­lə də o vaxt ma­ma­mın mil­li ge­yim­də ki­şi­lə­rə qo­şu­lub cı­dı­ra çıx­ma­ğın­dan, at çap­ma­ğın­dan, ki­şi­lə­ri ötmə­yin­dən da­nış­dı­lar.

***

Xey­li söh­bət­dən son­ra ağ­saq­qal üzü­nü mə­nə tu­tub de­di:

"Oğ­lum, ça­yı­nı iç". Son­ra­lar ba­şa düş­düm ki, o, mə­ni oxu­da­caqmış, ona gö­rə də bo­ğa­zı­mı yaş­la­ma­ğı­mı is­tə­yir­miş. Mən "Tel na­ziy"i oxu­yan­da, eti­raz et­di ki, bu­ra çox aşa­ğı­dır, zil­dən oxu. Dər­hal da çox zil­dən bir zən­gü­lə vur­du. Mən də o də­qi­qə onun sə­si­ni tut­dum. Or­dan baş­la­yıb bir bənd "Tel na­zik" oxu­dum, sax­la­dı və bəs­dir, de­di. Bir hal­da ki, mə­nim tut­du­ğum no­tu mə­nim ağ­zım­dan al­dın, tut­dun ha, ki­fa­yət­dir. De­di ki, Ni­sə xa­nım, bu uşa­ğı iyu­lun 25-i, 26-sı gö­tür, gəl Ba­kı­ya. Bu­nun yax­şı sə­si var, qə­bul elət­di­rək mə­nim sin­fi­mə".

Bundan sonra İslam Rzayev peşəkar musiqi təhsilini Bakıda Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunda Seyid Şuşinskinin sinfində muğam dəstgahlarını öyrənərək alır. O, həmçinin Zülfü Adıgözəlovdan və Həqiqət Rzayevadan muğam dərsləri alaraq sənətini təkmilləşdirir. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirir.

***

O, xarici ölkələrdə konsert verən ilk müğənnilərimizdən biri olub. İslam Rzayev pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olub. 120-dən çox ifaçı yetişdirib.

Xanəndənin gözəl səsi olsa da, heç vaxt opera sahəsində çalışmayıb. O, özü bu haqda xatirələrində deyirdi: "Ope­ra­nı o vaxt heç kim sev­mir­di, in­di se­vir­lər. Ona gö­rə im­ti­na et­miş­dim ki, mən ope­ra oxu­ya­n ol­ma­yım. Çün­ki, mən açıq de­yi­rəm, ge­dib ope­ra­da oxu­yan­lar, 2-3 il­dən son­ra dəb­dən dü­şür­dü­lər. Ca­ma­a­tın on­la­rı gö­rən gö­zü ol­mur­du. Bu fik­rə gö­rə mən ope­ra­ya so­list get­mə­dim. Mə­ni ça­ğır­mış­dı­lar ki, gəl Zey­nəb­lə bir yer­də - Məc­nu­nu oy­na. Yə­ni, "siz­dən bir az pul qa­za­naq". Hə­mi­şə gənc oxu­yan­la­ra eh­ti­yac çox olur. O mə­na­da mə­ni Zey­nəb­lə oxu­ma­ğa də­vət et­miş­di­lər. Mən get­mə­dim, im­ti­na elə­dim".

***

Se­yid Şu­şinski­dən 17 də­nə mu­ğam dəstga­hı öy­rənən xanəndə Mə­də­niy­yət və İn­cə­sə­nət Uni­ver­si­te­ti üçün proq­ram yazır. Ha­zır­da hə­min uni­ver­si­te­tin mu­ğam ka­fed­ra­sı onun proq­ra­mı əsa­sın­da dərs de­yir. Hə­min proq­ra­ma gö­rə İslam Rzayeva pro­fes­sor adı verilib. Bu proq­ram­da 17 mu­ğa­mın adı, his­sə­lə­ri və gu­şə­lə­ri ve­ri­lib.

İslam Rzayev 1989-cu ildə İpək Yo­lu qastro­luna yola düşür. Ya­po­ni­ya­da onu çox yük­sək sə­viy­yə­də qar­şı­la­yır­lar. O, tərcüməçidən soruşur ki, insanlar mənim dilimi bilmir, mən isə Əliağa Vahidin qəzəllərində oxuyuram on­lar mə­ni ni­yə be­lə qar­şı­la­yır­lar? Qız bil­dirir ki, sa­bah səh­nə­də oxu­yar­kən dön ar­xa­ya bax. Son­ra çı­xan­da ca­vab ve­rə­rəm. Sə­hə­ri gün xanəndə səh­nə­də oxu­du­ğu zaman çevrilib arxaya baxır. Səh­nə­nin ar­xa­sın­da 4-5 metr uzun­lu­ğun­da, 2 metr enin­də hü­ma­yun ağı sa­lındığını görür. Onun oxu­du­ğu qə­zə­lin, mah­nı­nın tər­cü­mə­sini ya­pon di­lin­də işıq­la hə­min o ağın üstünə proyektorla verirlərmiş.

***

İslam Rzayev 1970-ci illərdə Leyla adlı xanımla ailə qurur. Onun bu evlilikdən Pərvanə adlı qızı dünyaya gəlir. Lakin, bu evlilik uğurlu olunmur. Xanəndə həyat yoldaşından ayrılır. Başqa qadınla yaşamağa başlayır. Qızı üç yaşında olarkən dünyasını dəyişir. İslam qızının dəfninə getmir.

Daha sonra Tamara adlı xanımla ailə qurur. Lakin, xanımın ailəsi bu evliliyə qarşı olur. Ona görə də onlar ömürlərinin sonuna kimi 55 il nikahsız yaşayıblar. Onların heç bir zaman övladı olmur. İslam Rzayev Tamara xanımın əvvəlki həyat yoldaşından olan uşaqlarına atalıq edir. Onları öz balası kimi böyüdür. Uşaqlar da ona ata deyirdilər.

***

Sənət aləmində də hamı Tamara xanımla onu ər-arvad bilir, bütün məclislərə qoşa gedirlər. İslam ağır xəstə yatdığı vaxtlarda Tamara xanım onun yanından ayrılmayıb.

***

İyirmi ilə yaxın Muğam teatrının rəhbəri olan İslam Rzayev əsasən kasıb, imkanı olmayan ailələrin səsi yaxşı olan uşaqlarını irəli çəkir, onların səhnəyə çıxmasında rol oynayır.

Onun bacısının həyat yoldaşı erkən dünyasını dəyişir. Müğənni bacısının 6 uşağını öz himayəsinə götürərək onlara atalıq edir.

***

Ömrünün son illərində İslam Rzayev şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir, insult keçirir. Xanəndə 26 yanvar 2008-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edir.

Qarabağ bərpa olunan enerji mənbəsi kimi like
 • 15 Noy 14:24  
Digərləri Qarabağ bərpa olunan enerji mənbəsi kimi

Yerin səthinə düşən günəş şüasının həcminə görə Qarabağın cən

arrow Ətraflı
Çox tərləmək təhlükəli xəstəliyin xəbərçisi imiş like
 • 15 Noy 14:20  
Digərləri Çox tərləmək təhlükəli xəstəliyin xəbərçisi imiş

Heç bir səbəb olmadan çox tərləmək müalicəsi olmayan təhlükəli Parki

arrow Ətraflı
Koronavirusun gizli geni tapıldı like
 • 15 Noy 14:10  
Digərləri Koronavirusun gizli geni tapıldı

Covıd-19-un genetik kodunda gizli gen tapılıb.

arrow Ətraflı
Ukraynanın səhiyyə naziri koronavirusa yoluxdu like
 • 15 Noy 13:52  
Dünya Ukraynanın səhiyyə naziri koronavirusa yoluxdu

Ukraynanın səhiyyə naziri Maksim Stepanov koronavirusa yoluxub.

arrow Ətraflı
Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsi və Tuğ kəndinin havadan VİDEOgörüntüsü like
 • 15 Noy 13:49  
Siyasət Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsi və Tuğ kəndinin havadan VİDEOgörüntüsü

Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsi və Tuğ kəndinin

arrow Ətraflı
“Qaçqınkom”dan məcburi köçkünlərin köçürülməsi ilə bağlı like
 • 15 Noy 13:46  
Siyasət “Qaçqınkom”dan məcburi köçkünlərin köçürülməsi ilə bağlı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham

arrow Ətraflı
21 yaşlı qıza yazdığı özəl ismarışlar ifşa olundu like
 • 15 Noy 13:36  
Digərləri 21 yaşlı qıza yazdığı özəl ismarışlar ifşa olundu

Hazırda "Sadakatsız" serialında baş rollardan birini canlandıran

arrow Ətraflı
Sabunçuda bibisini öldürən gəncin işi ilə bağlı like
 • 15 Noy 13:29  
Kriminal Sabunçuda bibisini öldürən gəncin işi ilə bağlı

Bakının Sabunçu rayonunda bibisini öldürməkdə təqsirli bilinən 1991-ci

arrow Ətraflı
Nikol bütün erməniləri həbs etməli olacaq like
 • 15 Noy 13:22  
Dünya Nikol bütün erməniləri həbs etməli olacaq

Nikol, sonda bütün erməni xalqını həbs etməli olacaqsan. Çünki sən və

arrow Ətraflı
Daha bir aktrisa koronavirusa yoluxub like
 • 15 Noy 13:15  
Digərləri Daha bir aktrisa koronavirusa yoluxub

"Menajerimi ara" serialında baş rollardan birini canlandıran aktris

arrow Ətraflı
“Tələsik yol kənarlarındakı ağacları da kəsib maşınlara yükləyirlər...” like
 • 15 Noy 13:07  
Siyasət “Tələsik yol kənarlarındakı ağacları da kəsib maşınlara yükləyirlər...”

Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri arasında əldə edilmiş üş

arrow Ətraflı
Erməni milyonçu Paşinyanı özünü güllələməyə çağırdı like
 • 15 Noy 13:00  
Dünya Erməni milyonçu Paşinyanı özünü güllələməyə çağırdı

Erməni əsilli rusiyalı sahibkar Aşot Xaçatryan Ermənistan Baş naziri Niko

arrow Ətraflı
İtaliyada yaşayan azərbaycanlılarla videogörüş keçirilib like
 • 15 Noy 12:54  
Digərləri İtaliyada yaşayan azərbaycanlılarla videogörüş keçirilib

İtaliya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının təşəbbüsü ilə diasp

arrow Ətraflı