Aşura hadisəsi baş verməyə bilərdimi?


Digərləri 10 Sen 2019 23:50:00 90 0

Aşura hadisəsi baş verməyə bilərdimi?

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim!

Məhərrəm ayını yaşamaqdayıq. Alladan istəyimiz budur ki, bizlərə Aşura məktəbini öyrənib, həyatımız üçün lazımi dərsləri götürməyi nəsib etsin!

İnancı yaşadan 3 xüsusiyyət

Allah Təala "Həşr" surəsinin doqquzuncu ayəsində mühüm bir əxlaqi keyfiyyət haqqında bizi bilgiləndirir. Ayədə buyurulur: "Həm də (ənsardan) o kəslər üçündür ki, hicrət və iman evini (Mədinə mühitini) özü üçün yurd seçib, onlara tərəf hicrət edənləri sevər, onlara (mühacirlərə) verilən qənimətə görə ürəklərində həsəd duymaz, özləri ehtiyac içində olduqları halda, onları özlərindən üstün tutarlar. Nəfsin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr - məhz onlar nicat tapanlardır".

Bu nurani ayədə isar xüsusiyyəti, keyfiyyəti haqqında buyurulur.

İnancımız bir neçə tərkibdən ibarətdir. Mühüm bir hissəsi - etiqadi bir hissədir. Biz inancımızın mövcud olması üçün gərək bəlli gerçəklikləri, həqiqətləri tanıyaq, onlarla tanış olaq, onları qəbul edək, ağılla, şüurla qəbul edək, onlara iman gətirək.

İkinci mühüm məsələ - iman gətirdikdən sonra o etiqadın, imanın yaratdığı əməllə, davranışlarla bağlı mövzulardır. Bunların bəziləri əhkamla, bəziləri əxlaqla bağlıdır. Deyə bilərik ki, inancımızı yaşatma üç mühüm tərkib üzərindədir: etiqad və ona iman gətirmək, əhkam mövzularını bilmək və əməl etmək, İslamın gözəl bildiyi əxlaqi keyfiyyət və xüsusiyyətlərə malik olmaq.

İsar - nə etməli müstəvisində olan yüksək bir əxlaqi keyfiyyətdir. İsar budur ki, insan özünün ehtiyacı ola-ola, zərurətləri ola-ola digərini önə buraxsın, digərinin ehtiyacını ödəsin. İsarın müxtəlif müstəvilərdə nümunələri var. Bunun ən kamil forması təbii ki, Kərbəladadır. Kərbəlada o yüksək şəhidlik məqamına çatan əzizlər öz varlıqlarını, öz həyatlarını isar edirlər. Onların da digərləri kimi gündəlik qayğıları, gündəlik yaşayışdan irəli gələn mövzuları var idi. Amma, onlar etiqad və imandan irəli gələn əməli mövzuda yüksək bir əxlaqi keyfiyyətə - isara malik idilər.

Azad insanların davranışı

Rəbbimiz ayədə bizi bu gözəl xüsusiyyətlə tanış edir. Bütün dövlərdə yaşamış müsəlmanların həyatında ən ali keyfiyyətlərdən biri - isardır. Bir var ki, insanın özünün ehtiyacı olmadığı bir halda, o, yaxşı bir iş görsün. Əlbəttə, bu da yaxşı və gözəl bir işdir. Amma, özünün ehtiyacı ola-ola vəziyyətindən güzəşt etməsi, ehsan etməsi, keçməsi - artıq isardır. Xüsusən insanın həyatında etiqadı, inancı, amalları ilə bağlı mövzularda sevgi, inam, etimad mövzularında iddialar çox olur. Amma isar odur ki, insan o eşqini, məhəbbətini əməli halda yaşada bilsin.

Həzrət Əli (ə) buyurur: "İsar - ən ali əxlaqi keyfiyyətdir". Bir insanın özünün də ehtiyacı ola-ola nəyisə fədakarlıq etməsi, keçməsi isar adlanır. Həzrət Əli (ə) məktəbində bu, ən ali əxlaqi keyfiyyətlərdən sayılır.

Həzrət Əmirəlmöminin (ə) buyuruşunda gəlir: "İsar - əbrar əhlinin əxlaqıdır". Əbrar o kəslərdir ki, "birr" əməlinin, yaxşı əməlin sahibidirlər. İslam bizə əbrarla, yaxşı, gözəl əməl sahibləri ilə oturub-durmağı tövsiyə edir. Yaxşı əməl sahiblərinin əlahiddə gözəl xüsusiyyətlərindən biri - isardır. Həzrət Əli (ə) bizə öyrədir ki, isar yaxşı əməl sahiblərinin istisnavi durumu deyil, təbii halıdır.

Həzrət Əli (ə) digər yerdə buyurur: "İsarla hürr insanlar bəndəliyə cəzb olunarlar". Azad insanlar digər insanların davranışlarında fədakar davranış gördükdə, isar gördükdə İlahi bəndəliyə, doğru yola cəzb olunarlar.

Biz deyə bilərik ki, Həzrət İmam Hüseynin (ə) nurani məktəbinin əsrlər boyu yaşanmasının əsas səbəblərindən, amillərindən biri də məhz budur. Biz İmam Hüseynin (ə), onun əziz silahdaşlarının, məsləkdaşlarının mübarək şəxsiyyətində, mübarək varlığında bu ali əxlaqi keyfiyyəti müşahidə edirik. Budur əsrlər boyu bütün insanlığı, bəşəriyyəti cəzb edir.

İmam (ə) Mədinəni niyə tərk etməli olur?

Həzrət İmam Hüseyn (ə) artıq dörd aya yaxın idi ki, Mədinəni tərk etmişdi və Məkkəyə gəlmişdi. İmamın (ə)Mədinəni tərk etməsi bir zərurət idi. Əməvi sülaləsində hakimiyyət dəyişməsi baş vermişdi, hakimiyyət Müaviyədən (lən) Yezidə (lən) keçmişdi. Müaviyə (lən) dövründə Həzrət İmam Hüseynin (ə) Mədinədə varlıq və mövcudiyyəti bir mənəvi mərkəz olaraq mümkün olmuşdu.

Müaviyə (lən) fərqində idi ki, Əhli-Beytin (ə) bu nurunun söndürülməsi acı və ağrılı nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Bununla kifayətlənməli olurdu ki, o, bu əziz İmamın (ə) yerlə göy arasında bağlantını həyata keçirməsinə, mənəvi imamlığına dözməyə məcbur idi. İmkan daxilində məhdudlaşdırmalar edirdi, amma bundan o tərəfə fiziki məhdudlaşmanın həyata keçirilməsinə tərəf kateqorik addım atmırdı.

Onun qəddar oğlu daha irəli getmək qərarına gəlir. Xilafəti qəsb edən Yezid (lən) düşünür ki, burada daha çox uğura çata bilər və daha əsaslı nəticələr əldə edə bilər. Ona görə də, ilk addımlarından biri - İmam Hüseyndən (ə) beyət tələb etməsi olur. Bu yanaşmasının absurdluğunu da dərk etmir.

Həzrət İmam Hüseynin (ə) yezid (lən) kimi birisinə beyət etməsi mümkünsüz bir haldır. Çünki, bu halda İslamın bir din olaraq mövcudiyyəti sual altına düşür.

İmam (ə) Mədinəni tərk etməli olur. Mədinədə mövcud olmaq artıq mümkünsüz bir hala gəlib çatır. Məkkə dövründə İmam (ə) beyətdən imtina etməsinin səbəblərini və Yezidə (lən) tabe olmağın acı nəticələrini insanlara çatdırır. Belə bir zamanda Kufədən Əhli-Beyt (ə) tərəfdarları toparlanıb, İmam Hüseynə (ə) məktublar yazırlar. Onlarla, yüzlərlə, minlərlə məktub göndərilir. Nəhayətdə bir nümayəndə heyəti cəmləşdirilir və Əbu Əbdullah Cədəli adında bir şəxs də bu heyətə başçı təyin edilərək, İmam Hüseynin (ə) yanına göndərilir. Həmin heyət Kufə əhlinin müraciət və xahişlərini İmama (ə) çatdırır.

İmamın (ə) səfiri

Hicrinin 60-cı ilnin son dövrləri idi. Həzrət İmam Hüseyn (ə) Kufədən gələn nümayəndə heyətinə deyir ki, biz gərək sizin bu çağırışınızın, dəvətinizin nə qədər ürəyinizlə bir olmasını, nə qədər həqiqi olmasını yoxlayaq. Ona görə də İmam (ə) bəyan edir ki, əmisioğlusu cənab Müslim ibni Əqili (r.ə) səfir göndərəcək, minlərlə olan müraciətlərin nə qədər həqiqətə uyğun olub-olmadığını yoxlayacaqlar.

Beləliklə razılaşdırılır ki, Müslim ibn Əqil (r.ə) Kufəyə gəlsin və gerçək həqiqətin nə olduğu aydın olsun. Kufənin seçilmişləri, elitası bu müraciətlərə imza atmışdılar.

İmam Hüseyn (ə) cənab Müslim ibni Əqili (r.ə) dəvət edir və ona belə bir İlahi missiyasının olduğunu çatdırır, onu vəzifələndirir. Ona təqvalı olmağı, mehriban rəftar etməni tövsiyə edir. Kufə camaatının sözdə dedikləri ilə ürəklərindəkinin bir olub-olmadığını aydınlaşdırmağı ona tapşırır.

İmam (ə) bəyan edir ki, əgər Kufə camaatının yazdıqları ürəklərindəki fikirləri ilə bir olsa, müraciətləri müsbət dəyərləndirib, Kufəyə yola düşəcək.

Müslim ibni Əqilin (r.ə) Kufəyə yola salınması

Beləliklə, biz görürük ki, çox dəyərli bir fədakar, isar sahibi olan Müslim ibni Əqil (r.ə) yola çıxmalı olur. Qeyd edək Müslim ibn Əqilin qardaşlarından, yəni Əqilin övladlarından doqquz nəfər İslam yolunda, İmam Hüseynin (ə) yolunda öz canlarını qurban verir, Aşura məktəbində isar və fədakarlıq nümunəsi ortaya qoyaraq, şəhadətə çatırlar. Bunlar bir insanlardır ki, şüurla, dərklə, anlayışla bu məktəbi seçirlər. Yalnız emosiya ilə yox, yalnız müəyyən məqsədlər üçün yox, imanlı bir seçim edərək bu yolda şəhid olurlar.

Müslim ibni Əqil (r.ə) təsadüfən Kufəyə səfir olaraq göndərilmir. O, ən ağır vaxtlarda imtahanlarını vermiş şəxsdir. Ən çətin vaxtlarda - Həzrət Əlinin (ə) şəhadətindən sonra, Müaviyə (lən) dövründə yaranan ən ağır şəraitdə heç nəyə aldanmır, Müaviyənin (lən) hoqqalarını rədd edərək, o məluna tərəf yönəlmir. Belə bir fərdi İmam Hüseyn (ə) səfir olaraq Kufəyə göndərir. Mübarək bir missiya ilə, mübarək bir yola salınır. O, Aşuranın ilk qaranquşudur. Bu nurani yolun ilk şəhidi olaraq tarixə düşmüş şəxsiyyət olur.

(adsgarden = window.adsgarden || []).push({});
"SAY:Unity" layihəsi gəncləri birləşdirir, komanda yaradır (FOTO) like
 • 10 Sen 23:49  
Digərləri "SAY:Unity" layihəsi gəncləri birləşdirir, komanda yaradır (FOTO)

“İrəli” İctimai Birliyi tərəfindən uzun müddətdir davam edən SAY h

arrow Ətraflı
Acer ən yüngül noutbukunu təqdim etdi – like
 • 10 Sen 23:45  
Digərləri Acer ən yüngül noutbukunu təqdim etdi –

Berlində keçirilən qlobal mətbuat konfransında Acer-in ən son yenilikləri

arrow Ətraflı
Həzrət Əli Əsğər haqqında like
 • 10 Sen 23:40  
Digərləri Həzrət Əli Əsğər haqqında

İmam Hüseynin (ə) kiçik oğlu Həzrət Əli Əsğər (ə) Kərbəla şəhidl

arrow Ətraflı
Orqanizm üçün ən faydalı bitki və qidalar like
 • 10 Sen 23:35  
Digərləri Orqanizm üçün ən faydalı bitki və qidalar

"Time" jurnalı tarixin bütün dövrlərində  orqanizm üçün ən

arrow Ətraflı
Bakıda lazer epilyasiyasında qızın gözünü zədələdilər – like
 • 10 Sen 23:25  
Digərləri Bakıda lazer epilyasiyasında qızın gözünü zədələdilər –

Bakıda Fidan Məmmədova adlı gənc qızın başına ağlagəlməz bir hadisə

arrow Ətraflı
Gürcüstan-Ermənistan sərhədində 5,2 və 4,2 bal gücündə zəlzələlər olub like
 • 10 Sen 23:21  
Digərləri Gürcüstan-Ermənistan sərhədində 5,2 və 4,2 bal gücündə zəlzələlər olub

Ermənistan ərazisində, Gürcüstan-Ermənistan sərhədi yaxınlığında ard

arrow Ətraflı
Allaha təvəkkül etmək necə olur? like
 • 10 Sen 23:20  
Digərləri Allaha təvəkkül etmək necə olur?

İslam dinində bəndə ilə Allah arasında olan xüsusi rabitələrdən biri d

arrow Ətraflı
Salyanda yanğın başladı: İcra başçısı like
 • 10 Sen 23:19  
Digərləri Salyanda yanğın başladı: İcra başçısı

Salyan rayonunda elektrik paylayıcı qurğu yanıb.

arrow Ətraflı
Con Boltonu o əvəzləyəcək like
 • 10 Sen 23:18  
Dünya Con Boltonu o əvəzləyəcək

Çarli Kappermen ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə müşavirinin

arrow Ətraflı
Volkswagen yenilənmiş Teramont krossoveri təqdim etdi like
 • 10 Sen 23:15  
Digərləri Volkswagen yenilənmiş Teramont krossoveri təqdim etdi

Alman avtomobil nəhəngi Volkswagen, Çenduda başlayan şou çərçivəsində

arrow Ətraflı
Qazaxda qumbara və top mərmisi tapıldı FOTO like
 • 10 Sen 23:12  
Digərləri Qazaxda qumbara və top mərmisi tapıldı FOTO

2019-cu il 10 Sentyabr tarixində saat 12:09-da Dövlət Sərhəd Xidmətindən

arrow Ətraflı
Kaspersky Security artıq OneDrive buludunu da qoruyacaq like
 • 10 Sen 23:10  
Digərləri Kaspersky Security artıq OneDrive buludunu da qoruyacaq

Kaspersky Lab Microsoft Office 365-in korporativ bulud poçtunu qorumaq üçün

arrow Ətraflı
Putin Dağıstana yeni prokuror təyin etdi like
 • 10 Sen 23:09  
Dünya Putin Dağıstana yeni prokuror təyin etdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Aleksey Yejovu prokuror vəzifəsinə təyin ed

arrow Ətraflı
"Şəriət qanunları İran Azərbaycanında uşaq nikahına şərait yaradır" like
 • 10 Sen 23:07  
Dünya "Şəriət qanunları İran Azərbaycanında uşaq nikahına şərait yaradır"

Şəriət qanunlarının tətbiq edildiyi İranda erkən yaşda evləndirilən u

arrow Ətraflı